Şirin Kırşehir

26.12.12

Kırşehir’in Coğrafi Durumu

Kırşehir ve ilçeleri
Kırşehir’in Coğrafi Durumu

Kırşehir ve çevresinin içinde bulunduğu Orta Kızılırmak Bölümü, coğrafi konum itibariyle Anadolu’nun tam orta noktasında yer alır. İlin yüzölçümü 6665 km², rakımı ise 985 m.dir. Anadolu Bölgesinin on üç ilinden biri olan Kırşehir’i doğu ve güneydoğuda Nevşehir, güneyde Aksaray, batı ve kuzeybatıda Kırıkkale, kuzeyde Yozgat, batıda Ankara illeri çevrelemektedir. Orta Kızılırmak bölümü 1000-1200 m. yükseklikte, akarsuların 100-200 m. derine gömüldükleri bir akarsu sahasıdır. Çok sayıdaki akarsu bu yapıyı kuzey, güney ve batı yönünde derin vadiler olarak parçalamıştır. Bu bölümün temelinde jeologların Kırşehir Masifi adını verdikleri yaşlı bir kütle yer alır. Akarsular ve yeraltı suları bakımından zengin olan Kırşehir’in yerleşme yeri olarak seçilmesinde suyun varlığı en büyük etken olmuştur. Şehir ayrıca bölgedeki en önemli sıcak su havzalarına sahiptir. Kızılırmak ülkemizde doğan ve ülkemizde denize dökülen bir akarsudur. Sivas'ın İmranlı İlçesi'nin doğusundaki Kızıldağ'dan doğar, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Ankara illerinden geçtikten sonra İç Anadolu Bölgesi'ni terk eder. Kızılırmak, Kırşehir'in 17 kilometre güneyinden geçer. Irmağın geçtiği yerlere Kızılırmak Havzası denir. Coğrafi konumu itibariyle Orta Kızılırmak Havzası, ülkemizin Fırat Havzası'ndan sonra en büyük havzasıdır. İl sınırları içerisinde diğer önemli akarsular Kızılırmak’ın kollarından olan Delice ve Kılıçözü çayıdır. Kılıçözü çayı Kızılırmak'ın il içinde kalan kuzey kolunu oluşturur ve kuzey-güney doğrultusunda 80 km. uzunluğa sahiptir ve şehrin tam ortasından geçerek şehri ikiye böler. Delice çayı ise Kırşehir-Yozgat il sınırını oluşturur ve Yerköy yakınlarında Kırşehir il sınırına girer. Bölge arazisi arızalı ve engebeli bir yapıya sahiptir. Ancak bu arızalı yapıda yer alan ve içinden Kızılırmak ve Delice Çayının aktığı alanlar bereketli çöküntü ovalarıdır. Kırşehir genelinde dağlar yüzölçümünün küçük bir bölümünü kaplar. Bu dağların ortalama yükseltileri 1500-2000 m. arasında değişir. İl topraklarının kuzey kesiminde Çiçekdağı, Orta kesiminde Baran dağı ve Kervansaray dağı önemli yükseltilerdir. Kırşehir’de karasal iklim egemendir. Kışlar sert ve soğuk geçer ancak Doğu Anadolu’daki gibi şiddetli bir kış yaşanmaz. Ayrıca özellikle şehir merkezi Kervansaray ve Naldöken dağları arasında korunaklı bir bölge görünümündedir. Bir bütün olarak ele alındığında bölge karasal step iklimine sahiptir. İç Anadolu Bölgesi'nin bozkır kuşağı içinde kalan Kırşehir, genellikle orman örtüsünden yoksun olup, hakim doğal bitki örtüsü bozkırdır. Kırşehir’in kuruluş ve gelişmesinde coğrafi faktör olarak ulaşımın etkisi büyüktür. Kırşehir, Ankara-Kayseri karayolu üzerinde, Ankara’ya 186 km. ve Kayseri’ye 134 km. uzaklıktadır. Bu yönü ile bu yol yörenin doğu-batı akışını sağlar. Bundan başka Kırşehir kuzeyde Yozgat’a 111 km. ve güneyde Aksaray’a 110 km. uzaklıktadır. Bu yollar ise bölgenin kuzey-güneye açılan yollarıdır. Söz konusu yollar tarih boyunca da önemini sürdürmüştür. Ayrıca genel anlamda adı geçen tüm bu güzergahlar arasında Kırşehir, bir düğüm noktasında almaktadır. Kırşehir, Anadolu’yu baştanbaşa kesen, en eski ve en işlek yolların üzerinde bulunmasının sonucunda önemli bir konak yeri olmuştur. Ayrıca bu coğrafi konum ile Kırşehir, Anadolu’nun doğu ile batısı ve kuzey ile güneyi arasında bir köprü görevi üstlenmiştir.

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar